typetjes
 

 

Algemene voorwaarden Typetje.nl

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Typetje.nl. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Typetje.nl nadrukkelijk van de hand gewezen.

Totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen van Typetje.nl, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, blijven offertes 2 weken voor u staan. Bevestigingen per mail of telefonisch worden behandeld en berekend. Indien u alsnog annuleert zijn daar kosten aan verbonden. Opdrachtgever dient (mits anders overeengekomen) overeenkomst binnen 7 dagen na dagtekening ondertekend te retourneren aan Typetje.nl. Typetje.nl behoudt zich het recht voor deze overeenkomst als vervallen te beschouwen indien de genoemde termijn wordt overschreden.

Overmacht 
Bij politieverbod, verbod of maatregelen door overheid, brand, epidemie, oorlog en omwenteling, alsmede bij alle soortgelijke gevallen en van andere gevallen van overmacht, die Typetje.nl buiten haar schuld verhinderen om het optreden geheel of gedeeltelijk op de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is Typetje.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Typetje.nl alsdan gehouden is tot het betalen van enige schadeloosstelling. Typetje.nl is echter wel gerechtigd de totaal  overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van Typetje.nl is uitgesloten. In geval van grove schuld zal Typetje.nl slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag van de contractsom. De opdrachtgever is gehouden Typetje.nl te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen in zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schaden. Opdrachtgever staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering niet op de overmacht beroepen. Kosten zoals publiciteit, BUMA STEMRA, etc. zijn ten laste van de opdrachtgever. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Betaling 
Betaling van aan Typetje.nl verschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan de optreeddatum te geschieden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft Typetje.nl het recht om over het verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen. De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bereikbaarheid 
De locatie dient voor de artiest met zijn materiaal goed bereikbaar te zijn en te beschikken over gratis parkeergelegenheid. In het voorkomende geval draagt de opdrachtgever zorg voor vergoeding van parkeertijd, een parkeerpas of een doorrij kaart.  

Verzorging 
De opdrachtgever draagt zorg voor een gepaste afsluitbare ruimte waar de artiest zich kan verkleden en pauzeren (geen wc of invalidentoilet). Genoemde ruimte dient goed verwarmd te zijn, voorzien zijn van wasbak, spiegel en goede verlichting. Opdrachtgever verplicht zich ten minste 1 consumptie per persoon per uur aan te bieden tijdens de overeengekomen uren van het optreden. Mocht optreden rond etenstijd ( 12.00 – 14.00 uur of 17.00 – 19.00 uur) liggen verplicht opdrachtgever zich artiest(en) een maaltijd aan te bieden.

Uitvoering 
Typetje.nl / artiest is volgens de overeenkomst een bepaalde tijd aanwezig. Dit betreft een aanwezigheidstijd (welke varieert) en geen effectieve speeltijd. Meeste acts zijn berekend op basis van een dagdeel. (3 uur) Indien anders overeengekomen volgens de overeenkomst. Typetje.nl/ artiest speelt op de tijden zoals aangegeven op overeenkomst. Extra speeltijd wordt middels een nagezonden factuur verrekend. Extra uur kost € 50. Tenzij anders overeen is gekomen.

Weersomstandigheden 
Wanneer weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, is de artiest gerechtigd het optreden te beëindigen. Typetje.nl  behoudt in dat geval haar aanspraak op voldoening van de gage, zonder aftrek van kosten of korting. 

Gedragscode
Indien het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten verhinderen dat de artiest zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren, of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, kostumering of letsel van de artiest, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen met behoud voor Typetje.nl van voldoening van de gage plus het recht van Typetje.nl op volledige schadevergoeding.  


Annulering 
Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht een optreden van Typetje.nl te annuleren na het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst of na bevestiging per mail. Moet dat uiterlijk 3 weken voor de uitvoering worden aangegeven en schriftelijk worden bevestigd door Typetje.nl. Indien dit geschiedt binnen 3 weken voor de uitvoering van de overeenkomst, houdt Typetje.nl zich het recht voor om 25% van de overeengekomen gage in rekening te brengen. Binnen 2 weken is dat 50% en binnen 1 week voor de uitvoering is dat 100% van de overeengekomen gage. Typetje.nl is gerechtigd de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande optreden, ingeval de artiest op de overeengekomen datum niet kan optreden wegens onvoorziene omstandigheden als ziekte of force majeur. In geval van overleden van artiest of familie, vrienden of kennissen van Typetje.nl wordt afgezien van optreden en zal opdrachtgever van Typetje.nl of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen. Typetje van de maand

Lakei

Pierre is een lakei die zijn diensten zeer serieus neemt. Hij ontvangt u met veel allure. U weet niet wat ...

Lees verder >
 

Zelfs de prijs is okť! Vanaf Ä 350,= een typetje in huis.

Nieuws